திருக்குறள்:முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு.  ||    குறள் விளக்கம் :முகம் மட்டும் மலரும் படியா நட்பு செய்வது நட்பு அன்று, நெஞ்சமும் மலரும் படியாக உள்ளன்பு கொண்டு நட்பு செய்வதே நட்பு ஆகும்.

Welcome to Government Arts College Coimbatore

The Government Arts College (Autonomous), Coimbatore was established in the year 1852 by the British Government.

This College is one of the best Government Institutions in Tamilnadu. Top bureaucrats, administrators, defence personnel and high profile politicians are alumni of this institution. It was conferred autonomous status in the year 1987.In 2012, the college was re-accredited with 'A' Grade by NAAC. Admissions to the college is coveted by students due to the exceptional guidance offered by highly qualified teaching faculty.

Feedback

Events

UGC Autonomous Extension Review Committee

Visit On 14th & 15th September

2nd Internal Examination

October- 15th Onwards